Wykopaliska

Wykopaliska prowadzone są na terenach objętych ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków. Są one obowiązkowe dla każdego inwestora podejmującego jakiekolwiek prace ziemne na terenie chronionym archeologicznie (Artykuł 37 ustawa 1 z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 1579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.).

Wykopaliska są prowadzone w celu archeologicznego uwolnienia działki budowlanej lub dowolnego obszaru. Po przebadaniu i oczyszczeniu z substancji zabytkowej strefy narzuconej przez konserwatora zabytków, inwestor lub jego podwykonawca może podjąć dowolne działanie. Reszta obowiązków takich jak laboratoryjne opracowanie materiału sporządzenie planów dokumentacji oraz pozostałe formalności załatwia wynajęta przez inwestora firma archeologiczna.