ARCHEOLOGICZNE BADANIA WYKOPALISKOWE

  • Czym są wykopaliska archeologiczne?  
    Zalecane są przez urząd konserwatorski w obrębie stanowisk archeologicznych, obszarów zabytkowych oraz miejsc o bardzo wysokim prawdopodobieństwie występowania znalezisk archeologicznych. Same badania odbywają się jeszcze przed rozpoczęciem właściwej budowy. Polegają na zdjęciu najczęściej przy pomocy koparki wierzchniej warstwy gruntu (humusu bądź warstwy ornej), potem następuje etap właściwych wykopalisk gdzie wszystkie prace wykonywane są ręcznie. Podczas ich prowadzenia usuwa się z badanego obszaru wszystkie zabytki i nawarstwienia archeologiczne, dokładnie wszystko opisując i dokumentując. Zakończeniem wykopalisk jest pozostawienie obszaru pozbawionego jakichkolwiek zabytków tak więc wolnego od ochrony konserwatorskiej. Status ukończenia prac archeologicznych potwierdzany jest protokołem odbioru prac terenowych, który zostaje sporządzony na miejscu przez przedstawiciela urzędu konserwatorskiego.  Taki teren bez przeszkód może być wykorzystany pod każdą inwestycję bez względu na to co zostało na nim znalezione.
  • Czym jest usługa wykonania wykopalisk archeologicznych?
    Przez wykonanie powyższej usługi rozumie się: przejęcie pełnej odpowiedzialności przez Pracownię Archeologii Terenowej za ochronę archeologiczną terenu inwestycji. Pozyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów. Wytyczenie w terenie miejsca wykopalisk. Zorganizowanie niezbędnego zaplecza sprzętu i ludzi. Zapewnienie pełnej logistyki dla potrzeb prac archeologicznych. Przeprowadzenie wykopalisk i dokumentację znalezisk. Zorganizowanie i pełne wsparcie podczas odbioru końcowego przez przedstawiciela urzędu.